Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

صفحه اصلی | بازگشت | تازه های عمران و معماری | پروژه بازار | گالری عکس | از هر دری سخنی | پیوندها | خاطرات خدمت | درباره من و سایتم | ارتباط با من

 

مهندسی زلزله

 

صورت پروژه :

با استفاده از اطلاعات داده شده از نمودار شتاب - زمان زلزلهء السنترو(فايل اطلاعات زلزله ي السنترو و ناقان  و طبس را مي توانيد از همين صفحه دريافت نماييد) و همچنين مقادير معلوم T  وβ وبا استفاده از انتگرال دو هامل نمودار تغيير مکان را رسم کرده و حداکثر تغيير مکان را تعيين کنيد.

 

اطلاعات داده شده :

Β = .05

T=25 , 26 , 27

 مقادير a و t (شتاب و زمان) در فايل ضميمه موجود مي باشد.

 

 

 توضيح مختصر در مورد برنامه :

اين برنامه که با نرم افزار6.5 Matlab نوشته شده شامل بخشهاي زير مي باشد :

الف) ابتدا مقادير معلومي چون β= beta و T و a= uddg را از ما مي گيرد.

 ب) براي بدست آوردن τ احتياج به يک حلقه for و همچنين درون يابي بين مقادير شتاب و زمان مي باشد . که پس از بدست آوردن مقدار τ ، معلومات را درون متغير هاي تابع انتگرال دوهامل قرار  داده و سپس اين تابع را با استفاده از روش سيمسون انتگرال گيري مي کند و سپس با توجه به دو مقدار زمان و تغيير مکان بدست آمده از حل انتگرال ، نمودار خواسته شده را رسم کرده و سپس مقدار u(t)max را ( که در برنامه با Sdmax نشان داده شده ) را مشخص مي کند.

دريافت رکورد زلزله هاي :

 *Elcentro  :  متن ,  نمودار

ناقان:  متن ,  نمودار

طبس:  متن ,  نمودار

دريافت برنامه  

   دريافت نمودارها : 1  2  3  4 

 

راهنماي استفاده از برنامه Matlab براي تعيين مقادير ويژه

- در ابتدا ماتريس k و m را تعيين مي كنيم:

(مثال كتاب مهندسي زلزله_ دکتر حجت الله عادلي_ انتشارات دهخدا_ زمستان 79 صفحه ي 148 مثال 7-1)

- تعريف ماتريس K

 

 

 

 

 

- تبديل واحد :

 

 

 

 

- تعريف ماتريس قطري m :

 

 

 

 

 

- تعيين جذر ω2 :

 

 

 

 

 

- تعيين مقادير ويژه ω2  و بردارهاي ويژه Φ  :

 

ماتريس phi  بردارهاي ويژه و ماتريس b  (روي قطر) مربع فركانس زاويه اي

را نشان  مي دهد.

 

 

 

 

 

 

- مي توان هر ستون ماتريس phi  را بر عضو اول آن ستون تقسيم كرد تا سطر اول همگي برابر واحد شوند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قبلی بازگشت بعدی

لطفا پیشنهادها و مطالب خود را به این آدرس ارسال نمائید : E-mail: webmaster@sadaghat.8m.com ?

تمام حقوق برای سایت sadaghat.8m.com محفوظ است